Utleie

LEIEVILKÅR FOR LOKALER I FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER

Generelle leievilkår

  1. Lokalene i Frøya kultur og kompetansesenter kan leies ut til følgende arrangementer: konserter, teater og andre kulturelle forestillinger, øvelser, konferanser, messer, stevner, møtevirksomhet og private sammenkomster / selskap med mer. Pris for utleie av rom og utstyr og personell er beskrevet i eget dokument.
  2. Henvendelse angående leie skjer gjennom senterets administrasjon. Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglement for huset og rutiner knyttet til sikkerhet (rømningsveier og branninstruks). Utleie skjer fortrinnsvis kun med personell fra kulturhuset til
    stede. Personell fra kulturhuset kan ikke pålegges bæring, rigging og vakthold under arrangementet. Kultursentret kan stille med slikt personell. Leietaker blir da belastet med ekstrautgifter for denne tjenesten i henhold til avtale.
  3. Lokalene og inventaret i senteret skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man fant det. Eventuelle skader eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet, skal meddeles kulturhusets administrasjon umiddelbart. Leietakerne er økonomisk ansvarlig for skader på bygg eller inventar / utstyr som skyldes skjødesløs eller ureglementert bruk.
  4. Arrangement som krever tillatelse fra rettighetshaver må ikke fremføres uten at disse tillatelser er innhentet. Kultursentrets ansvar overfor rettigheter gjelder kun ved egne
    produksjoner. Leietaker har alt ansvar i forhold til for eksempel TONO eller tilsvarende organisasjoner med hensyn til rapportering og betaling.
  5. Billettkontroll og billettsalg til arrangementer ved Frøya kultursenter er senterets ansvar.
  6. Enkeltpersoner eller foreninger / lag som ikke overholder senterets regelverk, kan nektes leie av lokaler i bygget for et bestemt tidsrom. Frøya Kultur og kompetansesenter vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Senteret forbeholder seg også rett til å vurdere utleie ut i fra en totalvurdering av kapasitet og publikumsgrunnlag.